St. Anthony High School
September 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
28
29
31
3
4
8
9
11
18
19
20
22
23
25
26
30