St. Anthony High School
September 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
26
27
28
29
30
4
5