St. Anthony High School
September 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
22
23
25
27
28
29
30
2